Všeobecné obchodní podmínky pro službu WebMeeting

I. Základní ustanovení

Poskytovatelem služby Webmeeting je společnost Ag Art cz s.r.o., IČ: 28910613, se sídlem Praha 10, Gercenova 980/14 na základě licenční smlouvy. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152613

Uživatelem je jakákoli právnická či fyzická osoba, která si službu Webmeeting objedná prostřednictvím portálu www.webmeeting.cz

Poskytovatel a Uživatel jsou dále označováni též jako Smluvní strany.

II. Definice pojmů

Služba Webmeeting je produkt, on-line aplikace ve vlastnictví Poskytovatele provozovaný na serveru Poskytovatele umožňující Uživateli audio/video konferenci více uživatelů, v rozsahu dle zvolené varianty služby Webmeeting. Podrobný popis služby Webmeeting v čl. V.

Server poskytovatele – počítač trvale připojený k síti internet, schopný pracovat v reálném čase pro více uživatelů najednou, umístěný v datacentru v Praze, na kterém je umístěn software pro službu Webmeeting

Klientský počítač – počítač, který je připojen k síti internet a využívá služeb zpracování dat serverem, vybavený vlastními programovými prostředky pro přístup a interpretaci zpracovaných dat ze serveru.

III. Uzavření smlouvy a ukončení smlouvy

Na základě vyplnění registračního formuláře na portálu www.webmeeting.cz vstupují Smluvní strany do smluvního vztahu, jehož předmětem je poskytování softwaru Webmeeting, umístěného na serveru Poskytovatele, ve prospěch Uživatele, a to na za níže uvedených podmínek.

Uživatel může smlouvu vypovědět písemně (elektronicky) zasláním oznámení o ukončení smlouvy na adresu obchod@webmeeting.cz z emailu, který Uživatel zadal při registraci. Smlouva tak končí posledním dnem, za který byl uhrazen měsíční paušál.

Poskytování služby Webmeeting bude též ukončeno, pokud Uživatel neuhradí měsíční paušál po dobu delší 1 měsíce od jeho splatnosti.

IV. Cena služby Webmeeting

Cena služby se řídí aktuálním ceníkem dostupným na https://www.webmeeting.cz/cenik/

Cena za poskytování služby Webmeeting (měsíční paušál) je splatná předem, vždy na období následujících 30 dnů.

V případě prodlení s úhradou měsíčního paušálu nebude služba dostupná, a to až do doby, kdy bude cena za poskytnutí služby připsána na účet Poskytovatele, přičemž Poskytovatel neodpovídá za případné škody vzniklé přerušením poskytování služeb.

Doplňkové služby dle ceníku jsou splatné zpětně za kalendářní měsíc.

V. Co služba Webmeeting umí

Záznam – Vaše webináře, meetingy a porady jsou zaznamenávány a uchovávány v archivu, ke kterému máte přístup po celou dobu užívání služby a můžete si je kdykoli znovu přehrát. Veškerá data Uživatele mohou být po uplynutí lhůty 1 měsíce od ukončení smlouvy o poskytování služby Webmeeting Poskytovatelem smazána.

Video   – umožňuje zobrazovat video z webkamery přednášejícího nebo případně všech připojených účastníků

Prezentace  – umožňuje zobrazovat prezentaci běžných formátů ideálně ve formátu PDF posluchačům

Kreslení do prezentace – umožňuje zvýrazňovat důležité části prezentace a zlepšuje interaktivitu prezentací

Chat – umožňuje textově komunikovat mezi všemi posluchači a přednášejícími

Hlasová komunikace   – umožňuje hlasovou komunikaci mezi všemi posluchači a přednášejícím

Sdílení obrazovky  – umožňuje sdílet obrazovku přednášejícího pro všechny posluchače

Poznámky  – umožňuje zapisovat poznámky do chatu

Hromadná komunikace  – umožňuje komunikaci všech účastníku mezi sebou

Rychlé spojení   –  ke spojení stačí poslat pozvánku e-mailem i v průběhu on-line setkání

Ankety   –  možnost kladení dotazů přednášejícím pro posluchače pro zvýšení interaktivity prezentace

Možnost dotazů na přednášejícího –  možnost kladení dotazů na přednášejícího do chatu

Možnost realizovat platby za placená setkání prostřednictvím elektronické platební brány – možnost příjmu plateb od účastnků při pořádání placených setkání pro veřejnost

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz služeb Uživatele. Nepřetržitým provozem se rozumí dostupnost služeb v rozsahu 99,5% času v kalendářním měsíci.

Za neposkytnutí služby se nepovažuje případ výpadku dodávky elektrické energie nad rámec zajištění záložním zdrojem serveru, výpadek v síti nebo uzlu připojovatele serveru a nahlášené servisní zásahy Poskytovatele na serveru v rozsahu nezbytně nutném k zajištění provozu serveru. Shora uvedené plánované odstávky služeb je Poskytovatel povinen dát uživateli na vědomí ve lhůtě 24 hodin před započetím plánované odstávky služeb.

S ohledem na skutečnost, že dostupnost služby Webmeeting je závislá zejména na kvalitě připojení Uživatele, nenese Poskytovatel odpovědnost za nedostupnost služby.

Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby, tj. změny programových prostředků.

Uživatel je povinen hradit poplatky za užívání služby.

V případě, že má Uživatel požadavek na technickou podporu, je třeba toto objednat minimálně 48 hod předem. V opačném případě nemusí být jeho požadavku vyhověno.

V případě, že by Uživatel používal službu Webmeeting v rozporu s platnými zákony, je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, ukončit provoz služby Webmeeting.

VII. Využití elektronické platební brány pro pro placená setkání Uživatele

Pro příjem plateb od účastníků za přihlášení se k placeným setkáním pořádaných Uživatelem umožňuje Poskytovatel integraci s elektronickou platební bránou pays.cz, pokud je Uživatel současně uživatelem této platební brány. K využití této služby musí Uživatel nastavit svoje přístupové údaje k platební bráně v administraci Služby Webmeeting na stránce Nastavení klientského účtu > Nastavení platební brány. Tyto údaje Uživatel obdrží při podpisu smlouvy s provozovatelem elektronické platební brány.

VIII. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem za účelem poskytování služeb pro Uživatele. Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

Otázky v těchto Všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

V Praze dne 18. 3. 2020